Restrukturyzacja

Zalety i Korzyści restrukturyzacji zewnętrznej

Świeża ocena sytuacji organizacji przez kompetentny zespół posiadający wieloobszarowe doświadczenie.

Działanie pozbawione emocjonalnego zaangażowania w organizację, jakie z reguły dotyka właściciela lub osobę dotychczas zarządzającą organizacją.

Do niewątpliwych zalet tej formy restrukturyzacji należy zahamowanie pogarszania się sytuacji w przedsiębiorstwie, której konsekwencją często jest upadłość.

Pozyskanie wiedzy i działanie niezależne od lokalnych układów i grup nacisku.

Restrukturyzacja daje możliwość kontynuacji działalności podmiotu nawet w przypadku potrzeby istotnych i głębokich zmian wewnątrz oraz na zewnątrz organizacji, bez ryzyka przerwania funkcjono­wania przedsiębiorstwa.

Zespół restrukturyzacyjny realizując usługę, zapewnia szybkość, pełne zaangażowanie i udział dotychczasowych członków zarządu/właścicieli.

Etapy realizacji usługi restrukturyzacji

1

Etap

(3-6 Miesięcy)

AAudyt

W pierwszym etapie realizowany będzie audyt polegający na wnikliwej analizie problemów, uwzględniając bieżącą sytuację przedsiębiorstwa, strukturę organizacyjną i wyniki finansowe. Krok ten kończy się prezentacją wniosków.


SStrategia

Następnym krokiem jest przygotowanie indywidualnej strategii uwzględniającej realne potrzeby, szanse i możliwości organizacji.


Etap

2

(18-30 Miesięcy)

WWdrożenie

Wdrożenia przygotowanej strategii, uwzględniając procedury naprawcze i zalecenia powstałe na etapie audytu


NNadzór i Realizacja

Kompleksowy nadzór nad realizacją ustalonej strategii.