Usługa Audytu

Stanowi alternatywę dla wewnętrznych struktur kontrolingowych, a także ich wsparcie.

Nasz produkt skierowany jest do jednostek rządowych i samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, a także do przedsiębiorców tj. osoby fizyczne, spółki, spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje.

Realizujemy audyt z różnych obszarów funkcjonowania podmiotu takich jak:

 • finanse,
 • inwestycje,
 • zamówienia publiczne,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • kadry,
 • środki unijne,
 • zarządzanie,
 • sprzedaż,
 • inne według wskazań.

Celem audytu jest:

 • określenie stanu w punkcie wyjścia do ewentualnych działań naprawczych,
 • określenie stanu w punkcie zakończenia działań naprawczych,
 • badanie skuteczności i zakłóceń w funkcjonowaniu procesów,
 • identyfikacja zagrożeń i ryzyk w poszczególnych systemach,
 • weryfikacja określonych okoliczności i danych,
 • wskazanie sposobów naprawy,
 • weryfikacja występowania konfliktu interesów,
 • przeciwdziałanie nadużyciom i korupcji,
 • weryfikacja stanu ksiąg i doprowadzenie ich do zgodności z przepisami prawa,
 • badanie sprawozdań finansowych.

Zalety i Korzyści Audytu

Najistotniejszą zaletą audytu jest poznanie oceny prawidłowości funkcjonowania jednostki w danym obszarze oraz drogi zagrożeń, a także potencjalnych ryzyk związanych z działalnością podmiotu. Dzięki obiektywnej kontroli można planować i realizować skuteczne działania naprawcze, które wpływać mogą na poprawę funkcjonowania jednostki organizacyjnej w każdym zakresie tj. finanse, inwestycje,
zarządzanie, wizerunek i zaufanie, atmosfera pracy i inne.

W ramach audytu identyfikujemy zagrożenia i ryzyka oraz w oparciu o to wskazujemy sposoby
do ich zapobiegania, celem naprawy istniejącego stanu.

Realizując usługę audytu zapewniamy wysokie kwalifikacje audytorów poparte dużym doświadczeniem w realizacji kontroli różnego rodzaju, w różnych podmiotach, zarówno sektora publicznego jak i prywatnego.